Aktualności

List intencyjny dotyczący współpracy z WUM

LIST INTENCYJNY
DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY
Uniwersytetem Warmińsko — Mazurskim w Olsztynie zwanym dalej UWM a
Constance Care S.A. zwanej dalej Constance Care
ZWAŻYWSZY
(Preambuła)
 1. U WM jest uczelnią Wyższą kształcącą studentów na wielu wydziałach w tym także w zawodach medycznych;
 2. UWM zamierza w najbliższych latach rozpocząć kształcenie studentów na kierunku fizjoterapia;
 3. UWM w ramach kształcenia studentów stosuje najwyższe standardy i realizuje programy edukacyjne w oparciu o najnowsze zdobycze nauki, z wykorzystaniem w programach nauczania nowych i innowacyjnych technologii;
 4. Constance Care jest innowacyjnym centrum rehabilitacyjnym i współpracuje na podstawie wieloletniej umowy z japońską firmą Cyberdyne, w ramach której realizuje terapie z wykorzystaniem robotów typu HAL (Hybrid Assistive Limb);
 5. Constance Care realizuje budowę szpitala, w ramach której planowane jest powstanie Centrum Kompetencji dla Innowacyjnych Technologii Medycznych (CKITM);
 6. Constance Care w celu realizacji CKITM podpisało umowę o współpracy z firmą Fujifilm jedną z największych i najbardziej innowacyjnych japońskich firm;
 7. Zarówno UWM, jak i Constance Care zainteresowane są współpracą w zakresie utworzenia Centrum B+R pod nazwą Centrum Kształcenia Medycznego i Rozwoju Fizycznego (CKMiRF)•,
 8. W ramach funkcjonowania CKMiRF, UWM i Constance Care współpracować będą, w realizacji celu jakim jest kształcenie kadr i i prowadzenie badań naukowych przy dostępności najwyższej jakości technologii medycznych;
 9. UWM wskazało na miejsce powstania CKMiRF teren i obiekty, których jest właścicielem, zlokalizowane w miejscowości Łężany.
 10. UWM i Constance Care potwierdzają zainteresowanie wspólną realizacją budowy CKMiRF na terenie i z wykorzystaniem obiektów stanowiących kompleks gruntów i budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego.
Strony uzgadniają co następuje:
W ramach intencyjnego strony postanawiają:
l . Uszczegółowić zasady współpracy pomiędzy UWM i Constance Care w ramach Umowy o Współpracy
 1. Przyjąć programu i harmonogram działań z uwzględnieniem uzgodnienienia możliwości wykorzystania obiektów zlokalizowanych, o których mowa w ust. 10 preambuły niniejszego porozumienia
 2. Przygotować założenia inwestycyjne utworzenia CKMiRF na terenie wskazanym w S I ust. 2.
 3. Przygotować materiały i dane niezbędne do opracowania wniosku/ów o dofinansowanie z programów unijnych i innych dostępnych programów do wykorzystania na tego typu cele.
Strony przyjmują następujące priorytety we wzajemnej współpracy (ogólne założenia dotyczące działań każdej ze stron, podejmowanych w ramach przewidywanej współpracy):
l . UWM i Constance Care bez zbędnej zwłoki przygotują wstępny opis projektu pn.
Utworzenie Centrum Kształcenia Medycznego i Rozwoju Fizycznego (CKMiRF)”.
 1. Constance Care przygotuje założenia związane z wykorzystaniem poszczególnych obiektów położonych na terenie wskazanym w I ust. 2 z propozycją ich funkcji i wyposażenia w ramach realizacji projektu, o którym mowa w S 2 ust. 1.
 2. UWM i Constance Care bez zbędnej zwłoki przygotują i podpiszą ramową Umowę o Współpracy, o której mowa w S 1 ust. l .
 3. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego listu intencyjnego zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy stronami.
 4. Niniejszy list intencyjny, nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze stron.
Strony przyjmują do wiadomości, iż CONSTANCE CARE jest spółką publiczną, notowaną na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i fakt podpisania niniejszego dokumentu może nieść konieczność przekazania interesariuszom rynku stosownego komunikatu przez CONSTANCE CARE.
Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z niniejszego listu intencyjnego oraz innych uzgodnień są:
l) ze strony UWM —
Bogusław Stec — Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2) ze strony Constance Care
Jacek Walukiewicz — Prezes Zarządu firmy Constance Care S.A.
         
                                                     

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care