Raporty bieżące

2022-07-04

Zarząd Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2022 roku uchwałą nr 6 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 85 832,45 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści  dwa złote czterdzieści pięć groszy ), tj. 0,11 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 17 grudnia 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 30 grudnia 2022 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w liczbie 782 374.

Zarząd spółki niezwłocznie rozpocznie działania związane ze zwołaniem kolejnego walnego zgromadzenia celem skrócenia powyższych terminów i wyznaczenia dnia dywidendy na 29 września 2022 r., a terminu wypłaty dywidendy na 29 grudnia 2022.   

 Podstawa prawna: § 4 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Pobierz raport:   Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy za 2021

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care