Raporty bieżące

2022-12-21

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 Zarząd spółki CONSTANCE CARE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 21.12.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, w trakcie którego działając na podstawie art. 444 §1 zdanie drugie, art. 446 §1 oraz art. 447 §1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii G wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 600,00 zł (sześćset złotych) i nie większą niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) tj. z kwoty 156 474,80 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 162.474,80 złotych (słownie sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy),  w drodze emisji nie mniej niż 3000 (trzy tysiące) i nie więcej niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji nowych akcji serii G, o wartości nominalnej 0,20 złoty (dwadzieścia groszy) każda. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: (i) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii G uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja; (ii) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii G uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.

Cena emisyjna akcji serii G wynosi 40,00 zł (czterdzieści złotych zero groszy).

Akcje serii G będą zaoferowane, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z ar. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna nie będzie objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego ze względu na fakt, że wartość emisyjna Akcji serii G (wraz z innymi ofertami publicznymi papierów wartościowych przeprowadzonymi w okresie ostatnich 12 miesięcy) nie przekroczy równowartości kwoty 1.000.000,00 euro (słownie: jeden milion euro) według stanu na dzień ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G to jest na dzień 21 grudnia 2022 r.  W ramach oferty publicznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka udostępni do publicznej wiadomości dokument informacyjny, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zarząd określi szczegółowe warunki subskrypcji akcji serii G, w tym terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji serii G. Zarząd postanowił w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G wyemitowanych w ramach kapitału docelowego pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii G za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 12 grudnia 2022 r.

W związku z postanowieniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd postanowił zmienić brzmienie Statutu, co zostało podjęte w §3 Uchwały nr 2, a tekst jednolity statutu został przyjęty Uchwałą nr 3 Zarządu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, iż ww. Uchwały Zarządu weszły w życie z chwilą ich podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w zakresie opisanym powyżej nastąpi z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego.

Pobierz raport:   CONSTANCE CARE S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care