Obowiązek informacyjny dla użytkowników fanpage na portalu facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystaniaz profilu www.constancecare.pl w serwisie Facebook (dalej „profil firmowy”)

I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grottgera 11A/5, kod pocztowy 00-785, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji profilu firmowego poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” na stronie internetowej www.constancecare.pllub „Obserwuj” bezpośrednio na profilu firmowym w serwisie Facebook,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu firmowym w serwisie Facebook.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Constance Care S.A. z siedzibą: ul. Grottgera 11A/5, kod pocztowy00-785, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000788039, posiadająca NIP 1130118829, REGON 011134806 (dalej „Administrator”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Mateusz Borowicz, e-mail: m.borowicz@constancecare.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

 • w celu prowadzenia profilu firmowego pod nazwą www.constancecare.pl na portalu społecznościowym Facebook na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu firmowego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook, w tym wizerunek;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil firmowy dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu firmowego.

V. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

VII. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil firmowy dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII. Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 8. Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu firmowym na platformie internetowej Facebook.

X. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care