Obowiązek informacyjny

„Constance Care S.A.”
ul. Działkowa 125 Kierszek

Informacja związana z pozyskiwaniem danych osobowych bezpośrednio od pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: „Constance Care S.A.” z siedzibą  w Warszawie przy ul. Grottgera 11 A/5. Miejscem przetwarzania Twoich danych osobowych jest placówka medyczna należąca do Constance Care S.A. zlokalizowana w Kierszku przy ul. Działkowej 125.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 3. a) w celu: udzielania świadczeń zdrowotnych, udokumentowania stanu zdrowia, weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej oraz w celu komunikacji przy korzystaniu z usług medycznych.
 4. b) na podstawie: 9 ust. 2 lit. h RODO, przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz na podstawie zgody.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisów prawa (np. policja, NFZ lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej) oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres: wskazany w ustawie o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przez okresy, o których mowa w przepisach ustaw szczególnych, a w przypadkach, gdy została udzielona zgoda, do dnia cofnięcia zgody.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 8. Posiadasz prawo wniesienia skargi: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: e-mail m.borowicz@constancecare.pl
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usług z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udokumentowania stanu zdrowia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care