Rada Nadzorcza

Piotr Borowicz
Członek Rady Nadzorczej
WYKSZTAŁCENIE: 
  • posiada stopień naukowy doktora chemii, uzyskany na Politechnice Warszawskiej w 1985 r;
  • absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1970);
  • ukończył kurs zarządzania przedsiębiorstwem CORP−MAN (Stockholm School of Economics) oraz kursy z dziedziny systemów jakości.

DOŚWIADCZENIE:
  • swoją karierę zawodową rozpoczął w 1970 r. w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych POLFA, gdzie do 1985r. pracował jako technolog;
  • w 1986 r. rozpoczął pracę w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków (IBA) - początkowo jako kierownik pracowni, w latach 1992 - 1995 piastował stanowisko zastępcy dyrektora ds. technologicznych, a od 1996 r. do 2017 r. był dyrektorem IBA, gdzie m. in. organizował i współrealizował opracowanie technologii i uruchomienie produkcji przemysłowej licznych antybiotyków oraz biosyntetycznej insuliny ludzkiej, Gensulin;
  • jest autorem/współautorem wielu patentów i publikacji naukowych;
  • Piotr Borowicz był m. in. członkiem Rady Nadzorczej BIOTON SA  w latach 1994 – 2013, członkiem Komitetu Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 2000 – 2014, członkiem Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przy Ministrze Środowiska w latach 2002 -2010 oraz Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki Ministra Edukacji i Nauki w latach 2006 -2008.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care