Raporty bieżące

2021-12-13
Zarząd Constance Care S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w
przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".

Pobierz raport:   Tytuł: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care