Raporty bieżące

2022-01-05
Zarząd Constance Care S.A. („Spółka") niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 stycznia 2022 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie
uchwały objęte porządkiem obrad oraz nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów
planowanego porządku obrad. Ponadto, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie
zgłoszono do protokołu sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect.

Pobierz raport:   Tytuł: NWZ 5.01.2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care