Raporty bieżące

2022-03-29

Zarząd Spółki CONSTANCE CARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż dn.29.03.2022 r. Spółka zawarła ze Spółką UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418856, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (numer ewidencyjny 3115) umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres: rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego został powołany do wykonania prac określonych w niniejszej Umowie, w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t. j.). Umowa została zawarta na czas niezbędny do wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

 

Pobierz raport:   Tytuł: Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care