Raporty bieżące

2022-05-10

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zakończoną subskrypcją akcji serii E, przekazuje następujące informacje o zakończonej subskrypcji:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: 03.2022 r. – 26.04.2022 r.
 2. Data przydziału akcji: 05.2022 r.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją:17 600 akcji
 4. Stopa redukcji 1%
 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy / które zostały przydzielone, w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2119/2079
 6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 85,00 zł
 7. Opis sposobu pokrycia akcji: wpłata na rachunek emitenta
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:15
 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 14
 10. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO
 •      osoba, członek Rady Nadzorczej

      11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji  serii E nie uczestniczyli subemitenci
      12. Łączna wysokości kosztów emisji wyniosła 8956,52 zł, w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8020,80 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: 935,72 zł

d) koszty promocji oferty: 0 zł

 Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji serii E zostaną rozliczone zgodnie zart.36 ustawy o rachunkowości.

 Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Pobierz raport:   Tytuł: Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care