Raporty bieżące

2022-07-01

Zarząd spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. A. Grottgera 11A lok. 5, 00-785 Warszawa, REGON: 011134806, NIP: 1130118829, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000788039 („Spółka”), niniejszym informuje, że dnia 09 czerwca 2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 08 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy w dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracji wysokości kapitału docelowego. 

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji serii E. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 156.059,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych) i był podzielony na łącznie 780 295 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji w tym 582 500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A oraz 197 795 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii A1, B, C o wartości nominalnej 0,20 złoty każda. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 156.474,80 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery i 80/100 złotych) i jest podzielony na łącznie 782 374  (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji w tym 582 500 (pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A oraz 199 874 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii A1, B, C, E o wartości nominalnej 0,20 złoty każda.

Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

Określenie kapitału docelowego nastąpiło w wyniku podjęcia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o łączną kwotę nie większą niż 117.000,00 zł (sto siedemnaście tysięcy złotych).

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

Pobierz raport:   Tytuł: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Constance Care Spółka Akcyjna

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care