Raporty bieżące

2022-08-04

Zarząd Spółki Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 sierpnia 2022 roku uchwałą nr 4 postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 85 832,45 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote czterdzieści pięć groszy), tj. 0,11 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 29 września 2022 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 29 grudnia 2022 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w liczbie 782 374.

 Podstawa prawna: § 4 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

 

Pobierz raport:   Tytuł: Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy za 2021 (skrócenie terminów podanych w raporcie nr 14/2022 z dn. 4.04.2022)

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care