Raporty bieżące

2023-02-07
Zarząd Constance Care S.A. informuje o podpisaniu w dniu 7 lutego 2023 r. Listu Intencyjnego ze spółką
STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, zwaną dalej
„STRABAG”, zgodnie z którym Strony zamierzają współpracować w zakresie realizacji inwestycji
obejmującej wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Szpitala Rehabilitacyjnego w Kierszku /
Konstancin-Jeziorna, na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta („Inwestycja”) oraz w zakresie
finansowania i refinansowania Inwestycji. Spółka STRABAG zadeklarowała zainteresowanie
wykonaniem oraz pomostowym finansowaniem całości prac budowalno-montażowych Inwestycji, z
uwzględnieniem wykonania projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, uzyskania
pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Wartość projektu Strony określiły na około
80 mln złotych. List Intencyjny stanowi wstępną deklarację Stron, która będzie przedmiotem dalszych
szczegółowych rozmów, w tym w szczególności warunków realizacji Inwestycji, treści finalnej umowy,
która będzie zawarta pomiędzy stronami, warunków refinansowania inwestycji. Warunkiem
przystąpienia do szczegółowych rozmów jest pozyskanie przez Constance Care S.A. wiarygodnego
finansowo inwestora docelowego dla Szpitala Rehabilitacyjnego. Zarząd Emitenta podjął decyzję o
sklasyfikowaniu przedmiotowej informacji jako informacji poufnej, ponieważ podpisanie listu
intencyjnego z partnerem klasy STRABAG sp. z o.o. oraz istotność dla Emitenta realizacji Inwestycji w
wysokości około 80 mln złotych, samo w sobie stanowi precyzyjną informacje poufną o charakterze
cenotwórczym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Pobierz raport:   Tytuł: Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy z STRABAG sp. z o.o.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care