Raporty bieżące

2023-03-28
Tytuł: Zwołanie NWZ Constance Care S.A. na dzień 24.04.2023 r.
Zarząd Constance Care S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 24.04.2023 r. Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godz.9.00 w Kancelarii Notarialnej Beaty Możdżyńskiej w
Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 26 lok.2.
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załącznika do niniejszego
raportu bieżącego.
Pełna dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie
internetowej Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport:   Tytuł: Zwołanie NWZ Constance Care S.A. na dzień 24.04.2023 r.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care