Raporty bieżące

2023-09-18

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”/”Emitent”), informuje, iż w dniu 15.09.2023 r. otrzymał pismo z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Stalowej Woli („Bank”) dotyczące niewyrażenia zgody na zaproponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zadłużenia z tytułu: Umowy o kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. z późn. zm. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r. z późn. zm., o co Zarząd Spółki wnioskował w dniu 15.06.2023 r. Bank w uzasadnieniu swojej decyzji m.in. nie podzielił przedłożonych przez Zarząd Emitenta prognoz dalszego rozwoju Spółki. Tym samym zadłużenie wynikające z w/w Umów kredytowych stało się wymagalne. Bank jednocześnie wezwał Spółkę do spłaty zadłużenia wymagalnego w kwocie łącznie 9 701 163,61 zł wraz z należnymi odsetkami, wynikającego z powyższych Umów kredytowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pobierz raport:   Temat: Niewyrażenie zgody na restrukturyzację Umowy o Kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r., zawartych z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym, wraz z wezwaniem do zapłaty całości zobowiązań kredytowych Emitenta.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care