Raporty bieżące

2023-10-12

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki pośrednio przez Panią Dorotę Denis-Brewczyńską oraz bezpośrednio przez Noble Business Group sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomień.

 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Pobierz raport:   Tytuł: Otrzymanie dwóch zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care