Informacje bieżące

Ogłoszenie w MSiG nr 46/2022 z dnia 8 marca 2022 r.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Artura Grottgera 11A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000788039 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje serii E emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.01.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 352,00 zł do 3520,00 zł w drodze emisji od 1760 do 17600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 85,00 zł.

Okres zapisywania się na Akcje trwa od dnia 8 marca 2022 r. do dnia 10 maja 2022 r. włącznie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 65 1030 1582 0000 0008 0945 3006. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 24 maja 2022r. Spółka dodatkowo informuje, iż pełna informacja wraz z dokumentacją emisyjną znajduje się na dedykowanej emisji stronie Spółki pod adresem www.emisja.constancecare.pl

Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 4 czerwca 2019 r. w MSiG nr 107/2019 (5746), Poz. 348527                 

Z poważaniem
Zarząd Constance Care S.A.

Dokument ofertowy, prosimy kliknąć w poniższy link:

1) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20ofertowy%20Constance%20Care%20S-A-.pdf 


Dokument archiwalny, prosimy kliknąć w poniższy link:

1) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20Archiwalny.pdf

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care