Informacje bieżące

Ogłoszenie w MSiG nr 60/2022 z dnia 28 marca 2022 r.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Grottgera 11A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000788039 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 5.01.2022r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę od 352,00 zł do 3520,00 zł w drodze emisji od 1760 do 17600 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru, o cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 85,00 zł oraz na podstawie ogłoszenia opublikowanego dn. 8.03 2022r. wzywającego inwestorów do zapisywania się na akcje serii E emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, informuje o terminie zakończenia subskrypcji akcji serii E z dniem 26.04.2022r.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 65 1030 1582 0000 0008 0945 3006. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 10.05.2022r.Spółka dodatkowo informuje, iż pełna informacja wraz z dokumentacją emisyjną znajduje się na dedykowanej emisji stronie Spółki pod adresem www.emisja.constancecare.pl

Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 4.06.2019 r. w MSiG nr 107/2019 (5746), Poz. 348527               

Dokument ofertowy:
1) https://constancecare.pl/uploads/aneks2_OfferingDocument_ConstanceCare.pdf 


Dokumenty archiwalne:

1) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20ofertowy%20Constance%20Care%20S-

2) https://constancecare.pl/uploads/Dokument%20Archiwalny.pdf

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care