Aktualności

Informacja o publicznej emisji akcji Constance Care S.A.

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Grottgera 11A/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000788039 (dalej: Spółka), wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje serii G emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 21.12.2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę od 600,00 zł do 6000,00 zł w drodze emisji od 3000 do 30000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda, co do których dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 40,00 zł.

Okres zapisywania się na Akcje trwa od 27.03.2022r. do 31.05.2023r. włącznie. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki: 65 1030 1582 0000 0008 0945 3006. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie do 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Termin ogłoszenia przydziału akcji to 14.06.2023r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków subskrypcji zostaną opublikowane na stronie emisja2.constancecare.pl

Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 4 czerwca 2019 r. w MSiG nr 107/2019 (5746), Poz. 348527                 

Dokument ofertowy:
OfferingDocument_Constance Care (2)

Zapisy: 
https://emisja2.constancecare.pl 

Z poważaniem
Zarząd Constance Care S.A.

 

 

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care