Aktualności

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy ze STRABAG Sp. z o.o.

Zarząd Constance Care S.A. informuje o podpisaniu w dniu 7 lutego 2023 r. Listu Intencyjnego ze spółką STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, zwaną dalej „STRABAG”, zgodnie z którym Strony zamierzają współpracować w zakresie realizacji inwestycji obejmującej wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Szpitala Rehabilitacyjnego w Kierszku / Konstancin-Jeziorna, na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta („Inwestycja”) oraz w zakresie finansowania i refinansowania Inwestycji.

Spółka STRABAG zadeklarowała zainteresowanie wykonaniem oraz pomostowym finansowaniem całości prac budowalno-montażowych Inwestycji, z uwzględnieniem wykonania projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie. Wartość projektu Strony określiły na około 80 mln złotych. 

List Intencyjny stanowi wstępną deklarację Stron, która będzie przedmiotem dalszych szczegółowych rozmów, w tym w szczególności warunków realizacji Inwestycji, treści finalnej umowy, która będzie zawarta pomiędzy stronami, warunków refinansowania inwestycji. Warunkiem przystąpienia do szczegółowych rozmów jest pozyskanie przez Constance Care S.A. wiarygodnego finansowo inwestora docelowego dla Szpitala Rehabilitacyjnego. 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o sklasyfikowaniu przedmiotowej informacji jako informacji poufnej, ponieważ podpisanie listu intencyjnego z partnerem klasy STRABAG sp. z o.o. oraz istotność dla Emitenta   realizacji Inwestycji w wysokości około 80 mln złotych, samo w sobie stanowi precyzyjną informacje poufną o charakterze cenotwórczym.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care